Algemene Voorwaarden

Algemeen

Art 1: Tutorial voorziet x-aantal bijlessen voor de klant op diens verzoek.

Art 2: De klant is niet verplicht om een vast pakket bijlessen te nemen. Hij of zij kan ook enkele bijlessen minder opnemen dan voorzien, maar houdt daarbij wel rekening met de bepalingen onder artikel 4.

Praktisch

Art 3: De bijlessen gaan door op een door de klant te bepalen locatie in het centrum van de stad. Indien dat niet mogelijk is stelt Tutorial een locatie voor. Het is eveneens mogelijk om bijlessen digitaal (MS Teams, Skype, Zoom,...) te volgen. 

Art 4: Wanneer een klant verhinderd is om een bijles bij te wonen en die minder dan 24 uren op voorhand geannuleerd wordt door de klant, zal de klant, ter compensatie voor gemaakte voorbereidingen, één uur bijles aangerekend worden. Enkel bij overmacht (ziekte, overlijden familielid, staking openbaar vervoer), gestaafd door een bijpassend attest, zal dat uur niet aangerekend worden. 

Art 5: De klant tekent op het einde van elke bijles, in tweevoud, af hoe lang de bijles duurde. Bij digitale bijlessen geldt de duurtijd van de videocall. 

Financieel

Art 6: Het uurloon van de individuele bijlessen van Tutorial bedraagt 36€/uur (excl. BTW).

Art 7: Er wordt van het uurloon enkel afgeweken voor alternatieve vormen van bijles zoals bijlessen in kleine groepjes of groepslessen. De klant zal daar schriftelijk van op de hoogte gebracht worden.

Art 8: De klant betaalt naast het uurloon geen extra kosten zoals administratieve kosten, toeslagen of verplaatsingsvergoedingen. Hij of zij betaalt enkel de bijlessen die opgenomen werden.

Betaling

Art 9: De klant betaalt vooraf de volledige lessenreeks die voor hem of haar gereserveerd werd. De betaling zal binnen de 5 werkdagen na de reservatie van de bijlessen en voor aanvang van de eerste bijles op de rekening van Tutorial staan.

Art 10: Het bedrag van de voorafbetaling bedraagt het aantal uren bijles dat gereserveerd wordt, vermenigvuldigd met het uurloon. Het dient ter bevestiging van de gereserveerde bijlessen en als garantie dat de bijlessen effectief betaald worden.

Factuur

Art 11: Op het einde van de lessenreeks zal Tutorial een gedetailleerde afrekening opstellen en overmaken aan de klant. Bij het opmaken van die afrekening wordt vertrokken vanuit de onder artikel 5 vermelde elementen.

Art 12:Tutorial zal binnen de 15 dagen na de factuurdatum het niet-opgenomen saldo terugstorten op de rekening van de klant.

Art 13: De klant zal elk bezwaar tegen een factuur (inhoud of juistheid) binnen de 14 dagen na de op afrekening vermelde opsteldatum, schriftelijk kenbaar maken aan Tutorial.

Algemeen

Art. 14: Op alles wat niet expliciet geregeld is in deze overeenkomst, is het Belgische recht van toepassing is. Enkel de rechtbank van koophandel Gent (afdeling Kortrijk) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met deze algemene voorwaarden.

Art. 15: Bovenvermelde bepalingen zijn van toepassing voor zover er tussen beide partijen geen andere schriftelijke bepalingen zijn overeengekomen.

Art. 16: De klant neemt nota van deze algemene voorwaarden en geeft bij het aanvragen van bijlessen aan hiermee akkoord te zijn.